28 09 2008

Çanakkale Savaşları ile ilgili 5 önemli bilgi

Çanakkale Savaşları’nda en çok şehit veren köy Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzlük Köyü olup, bu köyden 25 kişi şehit verilmiştir. Çanakkale Türküsü olarak bilinen ve “Çanakkale içinde vurdular beni” diye başlayan türkünün Kastamonu kaynaklı olması diğer bir göstergedir.

 

Bilgin, İsmail, “Çanakkale’de Rakamların Dili,” Tarih ve Düşünce, Sayı:2004-2, Şubat 2004, s. 56.

NOT:guzlukkoyu.com’da ise ‘’Kastamonu'nun Güzlük köyünden 40 yiğit de cepheye koşarak, destansı mücadelede yerlerini almış. Bunlardan 36'sı şehadet mertebesine ulaşmış. Gazi olarak geriye dönenlerin sayısı ise sadece 4’’ ifadesi yeralır.

 

………………………………………

Çanakkale Savaşı’na Kosova’dan

Yeni Pazar taburu, Yeni Varoş, İpek Taburu, Gora Taburu, Prizren Taburu, Priştine Taburu, Üsküp ve Kalkandelen Taburlarının katıldığını biliyor muydunuz?

 

Sofuoğlu, Ebubekir, “Çanakkale Savaşı’na Kosova’dan Katılanlar,” Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17-18-19 Mart 2006, İstanbul.

 

………………………………………….

 

Savaş muhabiri Bartlett’in Çanakkale Gerçeği isimli kitabında Türk savaş esirlerinin yaş ve eğitim yapısına ilişkin şu ibare yer almaktadır: “Savaş esirleri, Türkiye İmparatorluğu’nun her bir köşesinden gelen çeşitli cinste bir kitle idi; Zabitlerin birçokları pek genç ve ancak bir kaç aylık talim ve terbiye görmüş tecrübesizlerden ibaretti.”

Bartlett, Ellis Ashmead, Çanakkale Gerçeği, Çev:Yüzbaşı Rahmi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2005, s.186.

 

………………………………………….

 

Haftalık olarak Balıkesir’de yayınlanan Karasi Gazetesi’nde yer alan kanun:

Onuncu sınıfta okuyanların askerlik hizmetine çağrıldığı belirtilmektedir. (ihtiyat ve geri hizmet maksadıyla)

KARASİ- Haftada bir defa çıkar- Resmi Liva Gazetesi

(8 Şaban 1333-8 Haziran 1331 Pazartesi)

16 Cemaziyel Ahire 1331 tarihli mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatinin 42. Maddesine mezil mekatibi sultaniye onuncu sınıf müdavinine mütedasir  fıkra hakkında kanun-u muvakkat:

Madde 1: Mükellefiyet-i askeriye kanununun 42. maddesine fıkra-i atiye tezil olunmuştur; “Muayene-i intihaiye esnasında mekatib-i sultaniyenin onuncu sınıfında bulunanlar da, hidmet-i maksure hakkına nail olacaklardır.

Madde 2: İş kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

Madde 3: İş bu kanun icrasına heyet-i vükela memurdur.

Meclis-Umuminin ictimasında kanuniyeti teklif olunmak üzere, işbu layiha-i kanuniyenin muvakkaten mevki-i mer’iyete vaz’ını ve kavanin-i devlete ilavesini irade eylerim.

13 Recep, sene 1333 ve 14 Mayıs, sene 1331Mehmed Reşat

…………………………………………

Silah altında bulunan 1891-1893 doğumlulara ilave olarak daha sonraları bir Tokat Türküsü’ne konu olacak 1315(1899) doğumlular bile ihtiyat ve geri hizmet maksadıyla askerlik hizmeti için çağrılacaktır.

Hey onbeşli onbeşli,

Tokat yolları taşlı.

Onbeşliler gidiyor,

Sevenlerin gözü yaşlı.

 

…………………………………………..

 

Her türlü kayba rağmen Çanakkale Savaşı’nda yaşanan zafer, Türk milletinin milli mücadele ruhunu yeniden ortaya çıkarmış ve bunu yönetecek kadronun hazırlanmasını sağlamıştır. Bu sayede oluşan özgüven, Türkiye Cumhuriyet’in kurulmasına katkı sağlamıştır.

 

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak.

 

 

 

 

 

 

839
0
0
Yorum Yaz